Firmware Management for the Jio JioFi 3Router Sceenshot

Back to the Jio JioFi 3Screenshots from PortForward.com


Jio JioFi 3 PEG_M2_B20 Connection Status Setting Wi-Fi Disk Logout LTE Network WiFi Storage User Management Firmware Upgrade Gaming & Apps Management WPS Advance Firmware Management Device Software Version Device Software Version PEG_M2_B20 Software Upgrade Firmware File Configuration Backup Configuration File Configuration Restore Configuration File Path
Home > Screenshots > Jio > JioFi 3 > Firmware Management